ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(ÁSZF)

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a Technopig Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 7700 Mohács, Pécsi út 66., cégjegyzékszáma: 02-09-070893, nyilvántartja a Pécsi Törvényszék Cégbírósága; adószáma: 13770284-2-02; e-mail címe: info@technopig.hu) továbbiakban: „Technopig” és a „Technopig” által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő vásárló (a továbbiakban: „Vásárló”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. („Technopig” és Vásárló a továbbiakban együttesen: „Felek”).

 

 1. Általános rendelkezések, a Felek közötti szerződés létrejötte, fogalmak meghatározása

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a „Technopig” a https://technopig.hu/ weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) található elektronikus termékáruházán (a továbbiakban: „Webáruház”) keresztül történik.

A “Webáruházban” történő vásárlásra elsősorban az alábbi jogszabályok az irányadók:
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (”Ektv.”)
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (”Ptk.”)
151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól („Kormányrendelet”)
19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

A fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

A jelen ÁSZF kiterjed továbbá a Vásárló és a “Webáruház” között faxon, vagy telefonon leadott megrendelésekre is azzal a megkötéssel, hogy “Webáruház” az így leadott megrendeléseket faxon vagy e-mail útján visszaigazolja.

A “Webáruházban” történő vásárlás kizárólag elektronikus úton leadott megrendeléssel és házhozszállítás vagy személyes átvétel útján történő kézhezvétellel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben részletesen meghatározott módon. A faxon és telefonon leadott megrendeléseket is házhozszállítás vagy személyes átvétel útján teljesíti “Webáruház”.

A “Webáruház” termékeit bárki jogosult megvásárolni, amennyiben magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

A “Webáruházban” történő vásárlás során alkalmazott fogalmak:

Áru, az ingó dolog, ideértve a tartályban, palackban vagy egyéb módon korlátozott mennyiségben vagy meghatározott űrtartalommal kiszerelt vizet, gázt és villamos energiát, valamint a digitális elemeket tartalmazó árut;

Digitális elemeket tartalmazó áru, olyan ingó dolog, amely digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatást foglal magában, vagy azzal össze van kapcsolva, olyan módon, hogy az érintett digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás hiányában az áru nem tudná betölteni funkcióit;

Felek: az Eladó és Vásárló együttesen;

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy („Ptk.”);

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül;

Funkcionalitás: a digitális elemeket tartalmazó áru, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon képessége, hogy a szerződésben meghatározott céljának megfelelő funkciókat betöltse;

Gyártó az a természetes, vagy jogi személy (jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet), aki a termék előállítója, importtermék esetén a terméket az Európai Unió területére behozó importőr, valamint bármely olyan személy, aki vagy amely a terméken nevének, védjegyének vagy egyéb megkülönböztető jelzésének feltüntetésével önmagát gyártóként tünteti fel;

Interoperabilitás: a digitális elemeket tartalmazó áru, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon képessége, hogy együtt tudjon működni olyan hardverrel és szoftverrel, amely eltér attól, amellyel az azonos típusú árukat, digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatásokat általában együtt használják;

Kompatibilitás: a digitális elemeket tartalmazó áru, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon képessége, hogy – átalakítás szükségessége nélkül – együtt tudjon működni olyan hardverrel vagy szoftverrel, amellyel az azonos típusú árukat, digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatásokat általában együtt használják;

Honlap: a jelen weboldal (“Webáruház”), amely a szerződés megkötésére szolgál;

Szerződés: az Eladó és Vásárló között a “Webáruház” és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés;

Tartós adathordozó: bármely olyan eszköz, amely lehetővé teszi a Vásárló számára a személyesen neki címzett adatoknak a jövőben is hozzáférhető módon és az adat céljának megfelelő ideig történő tárolását, valamint a tárolt adatok változatlan formában történő megjelenítését;

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére, így különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz;

Távollévők között kötött szerződés az olyan szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak;

Termék, a “Webáruház” kínálatában szereplő, a “Webáruházon” értékesítésre szánt áru és a digitális elemeket tartalmazó áru;

Vállalkozás, a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy;

Vásárló, a “Webáruházon” keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy, amely minősülhet fogyasztónak, vagy vállalkozásnak;

Jótállás: A fogyasztó és az Eladó között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a „Ptk.” szerinti,

 1. a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint
 1. a jogszabályon alapuló kötelező jótállás

Vételár: az áruért, valamint a digitális tartalom szolgáltatásáért fizetendő ellenszolgáltatás.

A Vásárló által történő megrendelés leadásával és a megrendelés a “Webáruház” által történő elfogadásával a Felek között létrejött szerződés elektronikus úton kötött írásbeli szerződésnek minősül, melynek tartalma archiválásra kerül és annak létrejöttét követő 2 évig utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. A szerződéskötés nyelve magyar, a felek között létrejött szerződés a magyar jog uralma alatt áll a továbbutalás kizárásával.

 

 1. Megrendelés

A termékek megtekintéséhez és azok kosárba tételéhez előzetes regisztráció szükséges, a rendeléseket csak a regisztrációs folyamat lezárulását követően lehet elküldeni.

A regisztráció során kötelező megadni a következő adatokat:

E-mail cím,

Jelszó,

Keresztnév,

Vezetéknév,

Cégnév,

Telefon,

Irányítószám,

Város,

Cím,

A szállítási és számlázási címet a vásárlási folyamat során kell megadnia.

A regisztráció során nyilatkozni szükséges arról is, hogy a regisztráló személy fogyasztónak minősül-e, avagy sem.

A rendelés menete:

–       A termék kiválasztása a „Kosárba rakom” ikonra kattintva történik.

–       További termék rendelésére a főoldalon a bal felső sarokban található „Technopig” logóra kattintva van lehetőség, egyéb esetben a következő termék kosárba helyezésével. A termékeket a Mennyiség 0 darabra állításával, majd a “Módosítás” gombra kattintva törölheti a kosárból. A termékek összesített ára a rendelés folyamán, az új termékek kosárba helyezésével automatikusan frissül. Ha az ár nem változik, kérjük, kattintson a „Kosár frissítése” linkre.

–       Amennyiben kiválasztotta a terméke(ke)t, a „Tovább a pénztárhoz” linkre kattintva ellenőrizheti rendeléseit, valamint a regisztráció során megadott adatait. Regisztrált Vásárlóinknak, a szállítási adatok és a fizetési adatok rubrikái kitöltve jelennek meg a legutóbbi vásárlásakor használt adatok alapján. A kitöltött rubrikák módosítására lehetősége van. Fontos, hogy a módosítások a rendelés elküldésekor mentésre kerülnek és a legközelebbi rendelés alkalmával a legutoljára megadott adatokkal kerülnek kitöltésre a szállítási és számlázási adatok, amennyiben bejelentkezik a webáruházunkba.

–       A rendelés véglegesítését a „Megrendelés elküldése” linkre kattintva végezheti. A megrendelés csak abban az esetben küldhető el, ha a Felhasználási és Rendelési feltételek melletti kis ablakban nyilatkozik arról, hogy elfogadja a Technopig Általános Szerződési Feltételeit, azaz a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A megrendelés elküldése fizetési kötelezettséget von maga után.

–       Miután a megrendelés megtörtént, de tévedésből mást rendelt, mint amit szeretett volna, azt haladéktalanul jelezni köteles az info@technopig.hu e-mail címen, vagy a +36-69-510-258-os telefonszámon.

 

A vásárolt termék lényeges tulajdonságait, jellemzőit a konkrét termékcikk információs oldaláról lehet részletesen megismerni. A termékhez a számlát mellékeljük. Amennyiben a számlát a Vásárló véletlenül nem kapja kézhez a termékkel együtt, azt azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – jelezni köteles a Webáruháznál. Amennyiben a Webáruházban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, további információt a megjelölt e-mail címen kaphat a “Vásárló”.

A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót tartalmazza, de a termék vételára nettó összegben is feltüntetésre kerül. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. Csomagolási költség nem kerül felszámításra.

A Webáruházból megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Webáruház fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az ármódosítás a már megrendelt termékekre nem vonatkozik.

A megrendelést a Webáruház weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A Webáruházat a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A Vásárló a megrendelés leadásával és a vásárlás feltételeinek, a megfelelő mező bejelölésével történő elfogadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el, továbbá, hogy az Adatvédelmi Nyilatkozatot elolvasta és megértette.

Webáruház a Vásárló vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles a Vásárló részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. A visszaigazoló levél tartalmazza a megrendelés adatait, a fizetendő teljes összeget, a megrendelés azonosítóját, a kiszállítás várható idejét és az elérhetőségeinket. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő megérkezettnek, amikor az a Felek számára hozzáférhetővé válik. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül a Vásárló részére nem érkezik meg, akkor a Webáruház ajánlati kötöttsége, illetve a Vásárló bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

 

 1. Szállítási és fizetési feltételek

A megrendelés visszaigazolását követően a Webáruház személyes átvétel, futár, vagy postai feladás útján adja át a megrendelt terméke(ke)t. A terméket a Vásárló utánvéttel a megrendelt termék kézhezvételekor fizetheti. Utánvéttel történő fizetésre csak Magyarország területén belüli kiszállítás esetén van lehetőség.

Szállítási határidő: amennyiben a megrendelt termék az Eladó raktárában készleten van, úgy 3 munkanap, ellenkező esetben a megrendelés visszaigazolásában az Eladó megjelöli a várható szállítási határidőt.

Utánvét esetén a megrendelt termék(ek) árát a csomag átvételekor, a futárnak kell teljes összegben kifizetni.

Átutalásos fizetés esetén a Vásárló köteles a számla teljes értékét a megadott bankszámlaszámra utalni, a számla kiállítását követő 8 munkanapon belül.

A szállítás díja a termék súlyától függően:

Alapdíjak (Normál csomagméret esetén)

SúlyhatárokNettó Árak
1 Kg-ig1 600 Ft
2 Kg-ig1 800 Ft
3 Kg-ig1 900 Ft
4 Kg-ig2 000 Ft
5 Kg-ig2 100 Ft
10 Kg-ig2 500 Ft
15 Kg-ig2 500 Ft
20 Kg-ig2 600 Ft
25 Kg-ig2 600 Ft
30 Kg-ig2 700 Ft
35 Kg-ig3 000 Ft
40 Kg-ig3 200 Ft
Raklapos áru24 400 Ft

Külön szolgáltatások díjai

Utánvétes fizetés
 • 1-20000 Ft-ig
300 Ft
 • 20001-50000 Ft-ig
350 Ft
 • 50001-100000 Ft-ig
550 Ft
 • 1000001-200000 Ft-ig
750 Ft
Terjedelmes kezelés  az alapdíj 100%-a
Törékeny kezelés  az alapdíj 75%-a
Terjedelmes kezelés raklap esetén11.000 Ft/db
Törékeny kezelés raklap esetén10.000 Ft/db

Méretek (normál méretek):

Legkisebb méret: 120 x 175 mm

Hosszúság max. 2400 mm

Hosszúság + szélesség + magasság együttesen max. 3000 mm

Terjedelmes: Terjedelmes, ha a három kiterjedésbeli mérete együttesen több 1800 mm-nél, de nem haladja meg a 3000 mm-t, vagy leghosszabb oldala 1000 mm-nél nagyobb, de nem haladja meg a 2400 mm-t, illetve alakja nem téglatest vagy boríték, természete miatt egyéb küldeménnyel nem rakható össze vagy eltérő kezelést kíván.

A szállítási díj átvállalására vonatkozóan a megrendeléseket a Technopig Kft. egyedileg vizsgálja, egyedileg engedélyezheti.

A Weboldalon megrendelt termékeket a Webáruház a Vásárló által előzőleg megadott a Vásárlónak e-mailben küldött megrendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen adja át. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik. A futárszolgálat/posta kétszeri kézbesítést kísérel meg, az át nem vett csomagok szállítási költségét a Vásárló köteles megfizetni.

Amennyiben a Webáruház a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a Vásárlót haladéktalanul tájékoztatni.

Csak sérülésmentes csomagot vegyen át, minden esetben a futár előtt ellenőrizze a csomag sértetlenségét. Utólagos reklamációt nem áll módunkban elfogadni. A kiszállítással kapcsolatos kifogásokat a szállítmányozó jelenlétében, jegyzőkönyv felvételével kell dokumentálni. A csomag átvételére és ellenőrzésére a Vásárló által megjelölt címen található bármely olyan személy jogosult, aki a Vásárló által megjelölt címen életvitelszerűen, vagy munkakörénél fogva tartózkodni jogosult.

 

 1. Szavatosság

 

4.1. A szavatosságra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben és a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dologra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályiról szóló 19/2014. (IV.29.) számú NGM rendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók.

A Webáruház hibásan teljesít, ha a megküldött termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

Ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

4.2. Az igényérvényesítés módja:

4.2.1. Ha a Vásárló szavatossági igényt kíván érvényesíteni a Webáruházzal szemben, a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a Vásárló bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot. Szavatossági igény érvényesítésének (az 5. ponttól eltérően) nem feltétele a bontatlan csomagolás.

4.2.2. A Webáruház a Vásárló kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:

– a Vásárló nevét, címét,

– a termék megnevezését, vételárát,

– a vásárlás időpontját,

– a hiba bejelentésének időpontját,

– a hiba leírását,

– a Vásárló által érvényesíteni kívánt igényt,

– a kifogás rendezésének módját.

4.2.3. Ha a kifogás rendezésének módja a Vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni. A jegyzőkönyv másolatát a Vásárlónak át kell adni (meg kell küldeni).

4.2.4. Ha a Webáruház a Vásárló igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a Vásárlót.

– Kicserélés, árleszállítás, elállás:

– A Vásárló a termék hibája esetén kérhet kicserélést. Ha a kicserélés lehetetlen (pl. nincs azonos vagy hasonló termék a Webáruház készletében) vagy ha a csere aránytalan többletköltséget eredményezne, nyitva áll az árleszállítás igénylésének a lehetősége, illetőleg az elállás (azaz a vételár visszakövetelése), mely utóbbira akkor kerülhet sor, ha a jogosultnak kicserélésre nincs joga, illetőleg ha a korábbi igények teljesítését a kötelezett nem vállalja vagy nem tudja teljesíteni. Fontos szabály ugyanakkor, hogy jelentéktelen hiba miatt nincs helye elállásnak.

– A kicserélést megfelelő határidőn belül, a Vásárlónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, legfeljebb tizenöt napon belül végezzük el.

– A Vásárló a választott szavatossági jogáról másikra térhet át (árleszállítás vagy elállás esetén, egyikről a másikra), azonban az áttéréssel okozott kárt köteles a kötelezettnek megtéríteni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett magatartása adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

– A Webáruház mentesül a felelősség alól, ha a Vásárló már a szerződéskötéskor tudott a hibáról, és ennek ismeretében is megkötötte a szerződést.

 

 1. Elállási jog és annak módja

 

Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!

A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát

termék adásvételére irányuló szerződés esetén

– a terméknek,

– több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított határidőn belül gyakorolhatja, mely határidő 14 nap.

A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

 

Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a honlapról is letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

Elállási nyilatkozat letöltése a linkre kattintva: Technopig Kft. – Elállási nyilatkozat

 

A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni.

 

Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén

 Az Eladó visszatérítési kötelezettsége

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.

 

Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladó-t felelősség nem terheli.

 

Többletköltségek

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettségünk.

 

Visszatartási jog

Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel vagy portósan feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni.

 

A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

 A termék visszaszolgáltatása

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

 

A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos közvetlen költségek viselése

A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének közvetlen költségét. A terméket az Eladó címére kell visszaküldeni. Ha a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött – szolgáltatás nyújtásra vonatkozó – szerződést, köteles a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni. A fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. Kérjük vegye figyelembe, hogy utánvéttel vagy portósan visszaküldött terméket nem áll módunkban átvenni.

 

Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért

A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

 

Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható

Az Eladó kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

 1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 4. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 5. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 6. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 7. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot

követően kerül sor;

 1. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 2. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 3. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 4. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 5. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 6. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

 

 1. Panaszkezelés, vitarendezés

 

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

 A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Fogyasztói panaszügyintézés szóban, írásban illetőleg telefonon történik, az info@technopig.hu címen, valamint a +36-69-510-258-es telefonszámon, amely telefonszám hétfőtől péntekig, közép európai idő (CET) szerint délelőtt 8.00 órától este 16.00 óráig hívható.

A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a vállalkozás – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 1. a fogyasztó neve, lakcíme,
 2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 3. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 4. a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,
 6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

 

Fogyasztóvédelmi eljárás

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál lehetséges. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található: http://www.kormanyhivatal.hu/

 

Bírósági eljárás

Az ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 

Békéltető testületi eljárás

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).

Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.

A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. A kérelemnek tartalmaznia kell

 1. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 2. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 3. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 4. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 5. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
 6. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
 7. a testület döntésére irányuló indítványt,
 8. a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:

https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.; Telefonszám: 06-72-507-154

Fax: 06-72-507-152; E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület (Honlap: www.bacsbekeltetes.hu)

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.; Telefonszám: 06-76-501-500;

Fax: 06-76-501-538; E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu;

Békés Megyei Békéltető Testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.; Telefonszám: 06-66-324-976

Fax: 06-66-324-976; E-mail: eva.toth@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.; Telefonszám:06-46-501-091;

Fax: 06-46-501-099; E-mail: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület (Honlap: bekeltet.bkik.hu)

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.; Telefonszám: 06-1-488-2131

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád-Csanád Megyei Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.; Telefonszám: 06-62-554-250/118

Fax: 06-62-426-149; E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.; Telefonszám:06-22-510-310

Fax: 06-22-510-312; E-mail: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.; Telefonszám: 06-96-520-217

Fax: 06-96-520-218; E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.; Telefonszám: 06-52-500-710

Fax: 06-52-500-720; E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.; Telefonszám: 06-36-429-612

Fax: 06-36-323-615; E-mail: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.;

Telefonszám: 06-56-510-621

Fax: 06-56-510-628; E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.; Telefonszám: 06-34-513-027

Fax: 06-34-316-259; E-mail: szilvi@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.; Telefonszám: 06-32-520-860

Fax: 06-32-520-862; E-mail: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület (Honlap: http://panaszrendezes.hu/)

Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.;

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81; Telefonszám: 06-1-792-7881

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.; Telefonszám: 06-82-501-026

Fax: 06-82-501-046; E-mail: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.; Telefonszám: 06-42-311-544

Fax: 06-42-311-750; E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. em.; Telefonszám: 06-74-411-661

Fax: 06-74-411-456; E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.; Telefonszám: 06-94-312-356

Fax: 06-94-316-936; E-mail: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. fsz. 115-116.; Telefonszám: +36-88-814-121

Fax: 06-88-412-150; E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.; Telefonszám: 06-92-550-513

Fax: 06-92-550-525; E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

 

Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.

A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

 

 1. Egyéb rendelkezések

A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

A Webáruház nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

A Webáruház a Vásárló által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Webáruház a Vásárló adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Webáruház alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Webáruház a Vásárló adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. tv. mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

Kérjük, olvassa el Adatvédelmi Nyilatkozatunkat.

A Webáruház jogosult a Vásárló részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni. A Webáruház nem köteles ellenőrizni, hogy a Vásárló által a regisztrációkor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak. A Vásárló a hírlevélről bármikor jogosult leiratkozni. Ebben az esetben a Webáruház a visszavonást követően a Vásárló részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld.

A Webáruház bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, arról Vásárlóinkat hírlevélben tájékoztatjuk.

A Webáruház magatartási kódexszel nem rendelkezik.

A jelen szerződésben nem érintett kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Felek egyezően rögzítik, hogy a Webáruház honlapja a saját, vagyoni értékkel bíró szellemi terméke, így a weblapról történő bármilyen információ felhasználásához a Webáruház hozzájárulása szükséges.

Felek a jelen szerződésből eredő vitás kérdéseik rendezésére kikötik a Webáruház székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.

A jelen ÁSZF 2022. március 10-vel került megállapításra, és visszavonásáig érvényes.

 

Mohács, 2022-03-10