Adatvédelem

ADATVÉDELMI HOZZÁJÁRULÁS ÉS TÁJÉKOZTATÁS

 

  1. Az adatkezelésre jogosult személy

Az adatkezelő teljes neve : TECHNOPIG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhely címe : 7700 Mohács, Pécsi út 66.

Cégjegyzékszáma : 02-09-070893

Az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételével kapcsolatos nyilvántartási szám: NAIH-96265/2016

 

  1. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja : hírlevelek, értesítések, promóciós anyagok megküldése, csomagküldés lebonyolítása

Az érintettek köre: a technopig.hu honlapon regisztrált felhasználók

 

  1. Az adatkezelés jogalapja

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) 5. § (1) (a) pontja, vagyis az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Az adatkezeléshez való hozzájárulás a regisztráció véglegesítésével kerül megadásra.

 

  1. A kezelt adatok köre

A kezelt adatok : név, lakhely, telefonszám, e-mail cím

 

  1. Az adatfeldolgozásra jogosult személy

Az adatfeldolgozó teljes neve : TECHNOPIG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhely címe : 7700 Mohács, Pécsi út 66.

Cégjegyzékszáma : 02-09-070893

 

  1. Adattovábbítás egyéb adatkezelők számára

Adattovábbítás nem történik.

 

  1. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama : a regisztrált felhasználó kérelmére történő törlés napjáig

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

 

  1. Az adatok megismerésére jogosult személyek

Az adatkezelő által kezelt személyes adatokhoz a következő személyek férhetnek hozzá: weboldal kezelője, kereskedelmi asszisztens

 

  1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek

Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőnél:

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint

c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. Az Infotv. 21. §-ban meghatározott esetekben az érintett személy tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a 21. §-ban meghatározott esetekben az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen az Infotv. 13-17. és 30. alfejezetei tartalmazzák. Az adatkezelő elérhetősége: Varga Tünde, 7700 Mohács, Pécsi út 66., 06/69/510-258.

 

Mohács, 2015. december 23.

Technopig Kft.